2-årig billedkunstutdanning på deltid – Ny klasse starter i februar 2021 – Kun 2 plasser igjen

2-årig billedkunstutdanning på deltid – Ny klasse starter i februar 2021 – Kun 2 plasser igjen
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Som følge av stor etterspørsel etter fjernundervisningstilbud i billedkunst har vi satt opp en ren fjernundervisningsklasse på billedkunstutdanningen med oppstart i februar og undervisning på helg. NB få plasser igjen.

Nydalen Kunstskole tilbyr en solid utdannelse innenfor billedkunst med fokus på elevenes personlige utvikling som kunstner og menneske. Dagklassene har undervisning to dager per uke og kveldsklassen 2 kvelder i uken, mens helgeklassene gjennomføres med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret.

I motsetning til de fleste kunstskoler hvor undervisningen omfatter tverrfaglige kunstformer er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole hovedsakelig orientert mot billedkunst, tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for og sammenhengene mellom begge.

Som utdanningsinstitusjon skiller skolen seg fra øvrige læresteder ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at elevene skal bringe dette med seg videre inn i sitt arbeid og gjennom holdninger og adferd.

Nydalen Kunstskole tilbyr gir et faglig grunnlag som er nødvendig for å etablere seg som utøvende billedkunstner, eller tilleggskompetanse for å utvikle seg videre innenfor beslektede yrkesretninger.

NYE KLASSER VÅREN 2021 

FJERNUNDERVISNINGSKLASSE: – Ny klasse på helg med oppstart 19-21 februar 2021 – Kun 2 plasser igjen. 

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Helger: 19-21. februar, 5 til 7. mars, 19-21 mars, 16 til 18. april, 7-9 mai og 28 til 30. mai. Høsten 2021: 20-22 aug, 17-19 sept, 15-17 okt og 26-28 okt 2021

FJERNUNDERVISNING: Hele undervisningen kan gjennomføres hjemmefra. Som elev på fjernundervisning vil du følge undervisningen på lik linje med klasseromselevene og møter til oppsatt undervisningstid, pålogget på PC eller nettbrett med din egen bruker id, og kan da følge og delta i aktiviteten i klasserommet via videooverføring til klasserommet.

Undervisningen består av presentasjoner og fellesgjennomganger, deltagelse i gruppesamtaler og selvstendig arbeid hjemme med veiledning fra lærer. Du vil få full tilgang til undervisningsmateriell, presentasjoner, referanser og linker som lærer legger ut på klassemappen din og du følger fagplanen på lik linje med klasseromselever som har undervisning på skolen.

Dette er en grei ordning for elever som ikke kan møte til undervisning på skolen som følge av karantene eller sykdom, eller reisevei.

Som fjernundervisningselev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, – og tilgang til materiell. Vi sørger for at du får til sendt materiellpakke i god tid før undervisningsoppstart, slik at du har alt du trenger klart og i orden før undervisnings oppstart. NB, det kun rene fjernundervisningselever som får tilsendt materiell. Øvrige elever må selv sørge for å avhente materiell på skolen. Alle elever bør uansett sørge for å ha litt materiell hjemme til arbeid mellom undervisningsøktene, eller i tilfelle du blir forhindret i oppmøte på skolen på kort varsel. Dersom skolen blir pålagt å holde skolen stengt for undervisning med oppmøte vil all undervisning avholdes som fjernundervisning og vi setter frem materialer og utstyr, slik at elevene selv kan forsyne seg med de trenger av materiell for å kunne jobbe hjemmefra.

HELG: – Ny klasse på helg med oppstart 8-1o. januar 2021 – FULLT

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Helger:  8 til 10. jan, 5 til 7. feb, 5 til 7. mars, 16 til 18. april, 30 april til 2. mai, 28 til 30. mai

KVELD: – Ny klasse mandag og tirsdag kveld med oppstart 4. januar 2021 – FULLT

 • 2 kvelder i uken, med undervisning 18.00-21.30, mandag og tirsdag kveld med oppstart 4. januar 2021
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ateliertid uten lærer 2 helger hvert skoleår, en i uke 40 og en uke 8.

KLASSER HØSTEN 2020 (KLASSER HØSTEN 2021 publiseres i januar/februar)

DAG: – Nye klasser starter høsten 2020 – FULLT

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00. Enten, mandag og tirsdag FULLT eller onsdag og torsdag – FULLT
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Nye klasser starter høsten 2020.

KVELD: – Nye klasse starter høsten 2020 – FULLT

 • 2 kvelder i uken, med undervisning 18.00-21.30, mandag og tirsdag kveld FULLT
 • Ny kveldsklasse med undervisning onsdag og torsdag kveld – FULLT
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ateliertid uten lærer 2 helger hvert skoleår, ila uke 40 og uke 8.

HELG: – Nye klasser starter høsten 2020 – FULLT

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Partallshelger – FULLT: Høsten 2020: 21-23 august, 18-20. sept, 16-18. okt og 13-15. nov. Våren 2021: 15-17. januar, 12-14. feb, 12-14. mars, 9-11. april, 7-9. mai og 4-6. juni.
 • Oddetallshelger – FULLT: Høsten 2020: 28-30. august, 25-27. sept, 23-25. okt, 20-22. nov. Våren 2020: 8-10. januar, 5-7. feb, 5-7. mars, 16-18. april, 30. april- 2. mai og 28-30. mai.
 • Ny helgeklasse med oppstart 11. september –FULLT: Høsten 2020: 11-13. september, 9-11. oktober, 6-8. nov. 27-29. november. Våren 2021: 22-24. januar, 19-21. feb, 19-21. mars, 23-25. april, 14-16. mai og 21-23. mai .

I tillegg til dette får elevene på slutten av hvert semester muligheten til å være med på å arrangere utstilling/visningshelg i skolens lokaler og verdifull erfaring med hva utstillings forberedelse og gjennomføring er i praksis. Skolen har også eget galleri der elever som har fullført utdanningen får arrangere egne utstillinger.

Faglig innhold

Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater og sterkere arbeider ved å utvikle flere sider enn rent tekniske og faglige ferdigheter. Kunst skapes ikke av tekniske ferdigheter, håndverksmessig evne eller av kunstforståelse alene, derimot av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal “se” den enkelte elev og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt . Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse

"Det kunnskapsrike menneske." I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte, men danner grunnlag for både den abstrakte og en figurative billedforståelsen. I undervisningen bruker vi både abstrakte og figurative innfallsvinkler slik at elevene får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte. I undervisningen strekkes også linjer både bakover i tid og  i ulike retninger inn i samtiden. Skolen balanserer kunstteori med idéhistorisk forståelse. Gjennom å forstå historien og samtiden forstår man seg selv, ens ståsted og kan plassere seg selv og sitt kunstneriske prosjekt inn i en større sammenheng.

Sansning og uttrykksevne

"Det musiske menneske." Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er  avgjørende å kunne balansere det faglige opp mot det musiske. Det er når man får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten og utrykket våkner til liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold

"Det bevisste menneske." Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer elevene å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.

Fagplan

1. år første semester Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flatebehandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

1. år andre semester Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med semesteroppgaven som har hovedfokus. Året avsluttes med forberedelser til, og gjennomføring av en utstilling i skolens lokaler, med utvalgte arbeider fra semesteroppgaven.

2. år første semester Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk; sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. år andre semester  Semesteret starter med  fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre år avsluttes med utstilling med utvalgte arbeider fra hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan du velge å gå videre til Påbygningstudiet eller til Personlig Kunstutvikling.

Resultater av den 2-årige billedkunstutdanningen

En undersøkelse blant tidligere elever på billedkunstutdanningen i perioden 2006-11 viste at:

 • 8 % arbeider med billedkunst på heltid, 35 % mer en halv tid
 • 47 % har eget atelier, 16 % deler atelier med andre
 • 24 % har flere utstillinger hvert år, 24 % har som regel en utstilling hvert år, 27 % deltar på utstillinger av og til
 • 71 % har inntekt fra salg av billedkunst
 • 75 % synes nytteverdien av utdannelsen har vært stor eller meget stor

 

Opptak og studiekontrakt

Semesteravgift

 • Dag- og kveldstudiet kr. 19 500,- pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4 875,-
 • Helgestudiet kr. 19 500,- pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4 625,-
 • Administrasjonsgebyr kr. 2 500,- betales ved påmelding.

Studiekontrakt

Studiekontrakten er bindende og gjelder for hele utdannelsen, men kan sies opp etter hvert studieår dersom du ønsker å avbryte utdanningen. Semesteravgiften er fast for begge år. Ønsker du ikke å benytte deg av tildelt studieplass i henhold til kontrakt må avmelding senest finne sted innen 1. juli for studier som starter opp på høsten og 1. desember for studier med oppstart over nyttår.

Opptaksvilkår

En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell bakgrunn ikke skal få stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som mangler praktisk erfaring anbefales å ta et innføringskurs, for eksempel "Kreativt maleri" som går over en helg eller 5 ganger, sommerskolen eller andre kurs som er egnet for nybegynnere. I tillegg legger vi vekt på at søkerne er motivert og ønsker at utdannelsen skal utgjøre noe mer enn en fritidssyssel.

Søknad om opptak/direkte opptak til 2. klasse – FULLT høsten 2020/våren 2021.

I enkelte tilfelles innvilges direkte opptak til 2. klasse etter nærmere vurdering, så fremt det er ledig plass. Ledige plasser på 2. året tildeles først og fremst elever som har vært i permisjon etter 1. året. Direkte opptak kan være aktuelt for elever som har gjennomført flere semester/trinnkurs ved skolen, eller som har gjennomført tilsvarende utdanning fra annet lærested. Teknisk ferdighet alene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for direkteopptak og anbefales heller ikke da undervisningen i 2. året bygger på fundamentet som blir lagt 1. året. Høsten 2020 har vi per nå ingen ledige plasser på 2. året.

For å vurderes for opptak til 2. klasse vil søkere bli bedt om å sende kort resymé samt 3-5 foto av arbeider til admin@nydalenkunstskolen.no. Søkere til direkte opptak til 2. året vil bli oppfordret til å delta på sommerskolen før høstsemesteret. Sommerskolen er av 2 ukers varighet i juli. Informasjon om og påmelding til sommerskolen her;

NY KLASSE: 1OFJ, billedkunstutdanning på helg med oppstart fredag 19 februar 2021. KUN FJERNUNDERVISNING HELE ÅRET.

Tid: Fredag 18-21:00. Lørdager og søndager 10-17:00.

Pris: 18500,- per semester. 2500,- i adm gebyr 1.semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Cecilie Weiseth

Søknad 2-årig Billedkunstutdanning

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert elev vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.