2-årig Billedkunst utdanning

2-årig Billedkunst utdanning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner. Dagskolen går to dager per uke med ateliertid etterpå, og kan derfor kombineres med jobb eller andre studier. Du kan også ta denne utdannelsen på kveldstid 2 kvelder i uken, eller som 10 helger hvert skoleår.

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer er utdannelsen ved Nydalen Kunstskole utelukkende rettet mot tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom begge.

Vi skiller oss også fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og at det skal bli synlig både i den kunsten du lager og gjennom holdninger og atferd. Vi ønsker å gi deg den kompetanse som er nødvendig for å starte som utøvende billedkunstner, eller den tilleggskompetanse som er nødvendig for å utvikle deg videre i andre yrkesretninger.

 

Studietider

Dag:

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00 (mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag).
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Nye klasser starter høsten 2019.

Kveld:

 • 2 kvelder i uken (mandag og tirsdag) med undervisning 18.00-21.30. Oppstart 7 januar 2019.
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ateliertid 8 helger hvert skoleår.
 • Ny klasse starter rett over nyttår.

Helg:

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Her er det av praktiske årsaker ingen ateliertid, og prisen er derfor noe lavere.
 • 2 alternative kursplaner, et med helger i partallsuker, et med helger i oddetallsuker.
 • Nye klasser starter høsten 2019.

I tillegg til dette får du på slutten av hvert semester muligheten til å være med på å arrangere en utstilling i skolens lokaler, og du får da verdifull trening i hva utstillinger er i praksis.

 

Faglig innhold

Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater ved å utvikle flere sider enn det rent faglige. Kunst skapes ikke av teknisk eller håndverksmessig evne og forståelse alene, den skapes av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal «se» den enkelte og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt student. Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse

”Det kunnskapsrike menneske.” I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlag for både en abstrakt og en figurativ billedforståelse. Vi bruker både abstrakte og figurative innfalsvinkler slik at du får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte. I tillegg til innsikt i teori, fag og i andre kunstneres verk, er idéhistorisk forståelse viktig. Gjennom å forstå historien forstår du deg selv.

Sansning og uttrykksevne

”Det musiske menneske.” Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er derfor avgjørende og balansere den faglige prosessen opp mot det som kalles den musiske siden av det skapende. Det er når du får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten får liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold

”Det bevisste menneske.” Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer du å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.

 

Fagplan

1. år første semester Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flatebehandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

1. år andre semester Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med første års hovedoppgave som har hovedfokus. Året avsluttes med forberedelser til, og gjennomføring av en utstilling i skolens lokaler.

2. år første semester Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk; sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres nå på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom hele semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. år andre semester  Semesteret starter med  fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre år avsluttes med utstilling med utvalgte arbeider fra hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan du velge å gå videre til Fordypningsåret eller Personlig Kunstutvikling, eller til et av fordypningsprogrammene våre.

 

Resultater av den 2-årige billedkunstutdanningen

I september 2012 gjennomførte vi en undersøkelse blant tidligere studenter på den 2-årige billedkunstutdanningen som avsluttet sin utdanning i perioden 2006 – 2011:

 • 8 % arbeider med billedkunst på heltid, 35 % mer en halv tid
 • 47 % har eget atelier, 16 % deler atelier med andre
 • 24 % har flere utstillinger hvert år, 24 % har som regel en utstilling hvert år, 27 % deltar på utstillinger av og til
 • 71 % har inntekt fra salg av billedkunst
 • 75 % synes nytteverdien av utdannelsen har vært stor eller meget stor

 

Pris, opptak og studiekontrakt

Pris og betaling 

Prisen for hvert semester av Billedkunstutdanningen er:

 • Dag og kveldstid kr. 19.500 pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4.875
 • Helg kr. 18.500 pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4.625
 • Administrasjonsgebyr kr. 1500, betales ved påmelding og gjelder for hele studiet

Studiekontrakt

Studiekontrakten gjelder for hele utdannelsen, men kan sies opp etter hvert studieår hvis du ønsker å avbryte utdanningen. Prisen er fast for alle de begge år.

Opptaksvilkår

En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell utdannelse og kompetanse ikke skal stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som ikke har malt før må ta et innføringskurs, for eksempel ”Kreativt maleri” som går over en weekend eller 5 ganger. I tillegg legger vi vekt på søkerne er motivert og har som hensikt at utdannelsen skal være noe mer enn en fritidssyssel.

Søknad om opptak

Nedenfor finner du en oversikt over de alternative dag- og kveldsstudiene. Merk ønsket klasse i din søknad.

2 årig Billedkunstutdanning 2 dager i uken, mandag og tirsdag kveld med oppstart mandag 7 januar 2019. Kun 4 plasser igjen.

Tid: Undervisning fra kl. 18:00-21:30

Pris: Kr. 19500 pr semester + adm.gebyr kr. 1500 ved påmelding

Lærer:
Kristine Lund

Søknad 2-årig Billedkunstutdanning

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert elev vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.