2-årig billedkunstutdanning på deltid – Nye klasser våren 2022

2-årig billedkunstutdanning på deltid – Nye klasser våren 2022
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Som følge av stor etterspørsel etter fjernundervisningstilbud i billedkunst, setter vi både opp ordinære klasser med undervisning på skolen og rene fjernundervisningsklasser fra januar 2022. Vi ønsker at de elevene som søker seg til klasser med fysisk oppmøte, først og fremst ser for seg at de møter til undervisning på skolen.

Nydalen Kunstskole tilbyr en solid utdannelse innenfor billedkunst med fokus på elevens personlige utvikling som kunstner og menneske. Dagklassene har undervisning to dager per uke og kveldsklassen 2 kvelder i uken, mens helgeklassene gjennomføres med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret.

I motsetning til de fleste kunstskoler hvor undervisningen omfatter tverrfaglige kunstformer er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole i hovedsak orientert mot billedkunst, tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for og sammenhengene mellom begge.

Som utdanningsinstitusjon skiller skolen seg fra øvrige læresteder ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen.

Våren 2022: Nye klasser

  • Dagklasse – mandag og tirsdag formiddag 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00. Oppmøte. Lærer Monica Bergnord.
  • Dagklasse – onsdag og torsdag formiddag 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00. Kun fjernundervisning. Lærer Ann Kristin Jansen.
  • Kveldsklasse – onsdag og torsdag kveld 18.00-21.30. Ateliertid i uke 40 og uke 8, fra kl. 16-22. Oppmøte. Lærer Monica Bergnord.
  • Helgeklasse – 10 helger i løpet av 1 skoleår. Fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00. Kun fjernundervisning. Følgende helger er satt opp: 14. til 16. jan, 11. til 13. feb, 11. til 13. mars, 22. til 24. april, 6. til 8. mai,  3. til 5. juni, 9. til 11. sept, 23. til 25. sept, 21. til 23. okt og 18. til 20. nov. Lærer Monica Bergnord.

FJERNUNDERVISNING: Som elev på fjernundervisning vil du motta veiledning og følge undervisningen på samme måte som elever med oppmøte på skolen og følger fagplanen som er satt opp for klassen din. Du møter til oppsatt undervisningstid, pålogget på PC eller nettbrett med din egen bruker id, og kan da følge og delta i undervisningen via videooverføring.

Undervisningen består av presentasjoner og fellesgjennomganger, deltagelse i gruppesamtaler og selvstendig arbeid med veiledning fra lærer. I i klassemappen finner du fagplanen og annet undervisningsmateriell knyttet til hvert emne i fagplanen. Her finner du også din egen mappe til lagring av materiell (foto av underveis arbeider) og for individuell dialog mellom deg, skolen og lærer.

Som fjernundervisningselev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, – og tilgang til materiell. Skolen har satt opp utstyrsliste med anbefalt materiell og utstyr som du som fjernundervisningselev bør ha klart til undervisningsoppstart. Alle elever bør uansett sørge for å ha noe materiell hjemme til arbeid mellom undervisningsøktene, eller i tilfelle du skulle bli forhindret i oppmøte på skolen på kort varsel. Dersom skolen blir pålagt å holde skolen stengt for undervisning vil all undervisning avholdes som fjernundervisning og da er det greit å ha utstyr hjemme slik at du slipper å måtte hente på skolen.

Fjernundervisning en grei ordning for elever som ikke kan møte til undervisning på skolen som følge av karantene eller sykdom, eller for de som har litt reisevei og ellers ikke ville kunnet ha mulighet til å ta billedkunstutdanningen hos oss. Fra høsten 2021 opprettet vi egne klasser med ren fjernundervisning, slik at elever som primært ønsker seg fjernundervisning kan søke seg til disse klassene og elevene i de ordinære klassene så langt mulig stiller til undervisningen på skolen.

 

Faglig innhold

Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater og sterkere arbeider ved å utvikle flere sider enn rent tekniske og faglige ferdigheter. Kunst skapes ikke av tekniske ferdigheter, håndverksmessig evne eller av kunstforståelse alene, derimot av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal “se” den enkelte elev og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt . Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse

"Det kunnskapsrike menneske." I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte, men danner grunnlag for både den abstrakte og en figurative billedforståelsen. I undervisningen bruker vi både abstrakte og figurative innfallsvinkler slik at elevene får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte. I undervisningen strekkes også linjer både bakover i tid og  i ulike retninger inn i samtiden. Skolen balanserer kunstteori med idéhistorisk forståelse. Gjennom å forstå historien og samtiden forstår man seg selv, ens ståsted og kan plassere seg selv og sitt kunstneriske prosjekt inn i en større sammenheng.

Sansning og uttrykksevne

"Det musiske menneske." Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er  avgjørende å kunne balansere det faglige opp mot det musiske. Det er når man får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten og utrykket våkner til liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold

"Det bevisste menneske." Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer elevene å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.

Fagplan 1. året

1. semester Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flate behandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

2. semester Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med semesteroppgaven som har hovedfokus. Året avsluttes med presentasjon av utvalgte arbeider fra semesteroppgavene.

Fagplan 2. året

1. semester Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk; sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. semester  Semesteret starter med  fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre året avsluttes med en avgangsutstilling, og visning av utvalgte arbeider fra hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan du velge å gå videre til Påbygningsstudiet eller til Personlig Kunstutvikling.

Resultater av den 2-årige billedkunstutdanningen

En undersøkelse blant tidligere elever på billedkunstutdanningen i perioden 2006-11 viste at:

  • 8 % arbeider med billedkunst på heltid, 35 % mer en halv tid
  • 47 % har eget atelier, 16 % deler atelier med andre
  • 24 % har flere utstillinger hvert år, 24 % har som regel en utstilling hvert år, 27 % deltar på utstillinger av og til
  • 71 % har inntekt fra salg av billedkunst
  • 75 % synes nytteverdien av utdannelsen har vært stor eller meget stor

 

Opptak og studiekontrakt

Semesteravgift

  • Dag- og kveldstudiet og helgestudiet koster kr. 19 750,- pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4 938,-. Rene fjernundervisningsklasser koster kr. 19 250,- pr semester og betales i 4 terminer på kr. 4 812,-. Administrasjonsgebyr på kr. 3 500,- må betales senest 14. dager etter tildelt plass. Merk; studieplassen er først sikret når gebyret er registrert som innbetalt.

Studiekontrakt

Studiekontrakten er bindende og gjelder for hele utdannelsen, men kan sies opp etter hvert studieår dersom du ønsker å avbryte utdanningen. Semesteravgiften er fast for begge år. Ønsker du å avslutte studiet etter 1. året må skriftlig oppsigelse sendes administrasjonen senest innen 1. juli for studier som starter opp på høsten og senest 1. desember for studier med oppstart over nyttår. Det samme gjelder dersom du ønsker å trekke deg fra tildelt studieplass, etter angrefristens utløp.

Opptaksvilkår

En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell bakgrunn ikke skal få stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som mangler praktisk erfaring anbefales å ta et innføringskurs, for eksempel "Kreativt maleri" som går over en helg eller 5 ganger, sommerskolen eller andre kurs som er egnet for nybegynnere. I tillegg legger vi vekt på at søkerne er motivert og ønsker at utdannelsen skal utgjøre noe mer enn en fritidssyssel.

Søknad om opptak/direkte opptak til 2. klasse – Våren 2022 

I enkelte tilfeller innvilges direkteopptak til 2. klasse etter nærmere vurdering, og så fremt det er ledig plass. Merk; våren 2022, er det svært få ledige plasser. Direkte opptak kan være aktuelt for elever som har gjennomført flere semester/trinnkurs ved skolen, eller som har gjennomført tilsvarende utdanning fra annet lærested. Teknisk ferdighet alene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for direkteopptak og anbefales heller ikke da undervisningen i 2. året bygger på fundamentet som blir lagt 1. året.

For å vurderes for opptak til 2. klasse vil søkere bli bedt om å sende kort resymé samt 3-5 foto av arbeider til admin@nydalenkunstskolen.no. Søkere til direkte opptak til 2. året vil bli oppfordret til å delta på helgekurset Kreativt Maleri på høsten.

Merk; dersom kun er ledig plass i klasser med annen undervisningstid enn det som er foretrukket, kan det være lurt å søke en ledig plass og samtidig be om ventelisteplass i klassen med ønsket undervisningstid. Vi erfarer at det at det blir noen klassebytter etter undervisningsoppstart, slik at vi kan få plass i klasser som har vært fulltegnet tidligere . 

Søknad 2-årig Billedkunstutdanning

1Velg ønsket undervisningstid/klasse
2Personalia
3Øvrig informasjon

Kommentarer er stengt.