2-årig billedkunstutdanning på deltid – Få plasser igjen

2-årig billedkunstutdanning på deltid – Få plasser igjen
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Som følge av stor etterspørsel etter fjernundervisningstilbud i billedkunst, setter vi både opp ordinære klasser med undervisning på skolen og rene fjernundervisningsklasser fra august 2021.

Nydalen Kunstskole tilbyr en solid utdannelse innenfor billedkunst med fokus på elevens personlige utvikling som kunstner og menneske. Dagklassene har undervisning to dager per uke og kveldsklassen 2 kvelder i uken, mens helgeklassene gjennomføres med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret.

I motsetning til de fleste kunstskoler hvor undervisningen omfatter tverrfaglige kunstformer er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole i hovedsak orientert mot billedkunst, tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for og sammenhengene mellom begge.

Som utdanningsinstitusjon skiller skolen seg fra øvrige læresteder ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen.

OPPMØTE PÅ SKOLEN ELLER FJERNUNDERVISNING: Hele eller deler av undervisningen kan gjennomføres hjemmefra. Som elev på fjernundervisning vil du følge undervisningen på lik linje med klasseromselever og møter til oppsatt undervisningstid, pålogget på PC eller nettbrett med din egen bruker id, og kan da følge og delta i aktiviteten i klasserommet via videooverføring.

Undervisningen består av presentasjoner og fellesgjennomganger, deltagelse i gruppesamtaler og selvstendig arbeid hjemme med veiledning fra lærer. Du vil få full tilgang til undervisningsmateriell, presentasjoner, referanser og linker som lærer legger ut på klassemappen din og du følger fagplanen på lik linje med klasseromselever som har undervisning på skolen.

Dette er en grei ordning for elever som ikke kan møte til undervisning på skolen som følge av karantene eller sykdom, eller reisevei.

Som fjernundervisningselev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, – og tilgang til materiell. Vi sørger for at du får til sendt materiellpakke i god tid før undervisningsoppstart, slik at du har alt du trenger klart og i orden før undervisnings oppstart. NB, det kun rene fjernundervisningselever som får tilsendt materiell. Øvrige elever må selv sørge for å avhente materiell på skolen. Alle elever bør uansett sørge for å ha litt materiell hjemme til arbeid mellom undervisningsøktene, eller i tilfelle du blir forhindret i oppmøte på skolen på kort varsel. Dersom skolen blir pålagt å holde skolen stengt for undervisning med oppmøte vil all undervisning avholdes som fjernundervisning og vi setter frem materialer og utstyr, slik at elevene selv kan forsyne seg med de trenger av materiell for å kunne jobbe hjemmefra.

NYE KLASSER HØSTEN 2021 oversikt over ledige plasser pr. 3. august.  

DAGKLASSER: 

 • Dagklasse – kun fjernundervisning mandag og tirsdag formiddag. Få plasser igjen
 • Dagklasse – onsdag og torsdag formiddag 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00. 1 plass igjen
 • Dagklasse – kun fjernundervisning onsdag og torsdag formiddag. FULLT
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.

KVELDSKLASSER: 

 • 2 kvelder i uken, med undervisning 18.00-21.30, mandag og tirsdag kveld. 2 plasser igjen
 • Kveldsklasse – kun fjernundervisning onsdag og torsdag kveld. FULLT
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ateliertid uten lærer 2 helger hvert skoleår, ila uke 40 og uke 8.

HELGEKLASSER: 

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00. Ateliertid: 17-21:00 lørdag og søndag.
 • Partallshelger: Høsten 2021: 27 til 29 aug, 24 til 26 sept, 22 til 24 okt, 3 til 5 des. Våren 2022: 14 til 16 jan, 11 til 13 feb, 11 til 13 mars, 22 til 24 april, 6 til 8 mai og 3 til 5 juni. 1 plass igjen
 • Oddetallshelger: Høsten 2021: 20 til 22 aug, 17 til 19 sept, 15 til 17 okt, 26 til 28 nov. Våren 2022: 7 til 9 jan, 4 til 6 feb, 4 til 6 mars, 1 til 3 april, 29 april til 1 mai og 27 til 29 mai. Få plasser igjen
 • Egen fjernundervisningsklasse på helg: Høsten 2021: 3 til 5 sept, 1 til 3 okt, 29 til 31 okt, 19 til 21 nov. Våren 2021:7 til 9 jan, 4 til 6 feb, 4 til 6 mars, 1 til 3 april, 29 april til 1 mai og 27 til 29 mai. FULLT

Faglig innhold

Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater og sterkere arbeider ved å utvikle flere sider enn rent tekniske og faglige ferdigheter. Kunst skapes ikke av tekniske ferdigheter, håndverksmessig evne eller av kunstforståelse alene, derimot av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal “se” den enkelte elev og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt . Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse

"Det kunnskapsrike menneske." I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte, men danner grunnlag for både den abstrakte og en figurative billedforståelsen. I undervisningen bruker vi både abstrakte og figurative innfallsvinkler slik at elevene får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte. I undervisningen strekkes også linjer både bakover i tid og  i ulike retninger inn i samtiden. Skolen balanserer kunstteori med idéhistorisk forståelse. Gjennom å forstå historien og samtiden forstår man seg selv, ens ståsted og kan plassere seg selv og sitt kunstneriske prosjekt inn i en større sammenheng.

Sansning og uttrykksevne

"Det musiske menneske." Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er  avgjørende å kunne balansere det faglige opp mot det musiske. Det er når man får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten og utrykket våkner til liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold

"Det bevisste menneske." Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer elevene å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.

Fagplan 1. året

1. semester Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flatebehandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

2. semester Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med semesteroppgaven som har hovedfokus. Året avsluttes med forberedelser til, og gjennomføring av en utstilling i skolens lokaler, med utvalgte arbeider fra semesteroppgaven.

Fagplan 2. året

1. semester Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk; sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. semester  Semesteret starter med  fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre år avsluttes med utstilling med utvalgte arbeider fra hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan du velge å gå videre til Påbygningstudiet eller til Personlig Kunstutvikling.

Resultater av den 2-årige billedkunstutdanningen

En undersøkelse blant tidligere elever på billedkunstutdanningen i perioden 2006-11 viste at:

 • 8 % arbeider med billedkunst på heltid, 35 % mer en halv tid
 • 47 % har eget atelier, 16 % deler atelier med andre
 • 24 % har flere utstillinger hvert år, 24 % har som regel en utstilling hvert år, 27 % deltar på utstillinger av og til
 • 71 % har inntekt fra salg av billedkunst
 • 75 % synes nytteverdien av utdannelsen har vært stor eller meget stor

 

Opptak og studiekontrakt

Semesteravgift

 • Dag- og kveldstudiet kr. 19 500,- pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4 875,-
 • Helgestudiet kr. 19 500,- pr semester inklusive materialer (ikke lerret), betales i 4 terminer på kr. 4 875,-
 • Administrasjonsgebyr kr. 2 500,- betales ved bekreftet studieplass.
 • Alle søknader til utdanningen som kommer inn mellom 16 juli og 1 august, blir behandlet etter 2 august.

Studiekontrakt

Studiekontrakten er bindende og gjelder for hele utdannelsen, men kan sies opp etter hvert studieår dersom du ønsker å avbryte utdanningen. Semesteravgiften er fast for begge år. Ønsker du ikke å benytte deg av tildelt studieplass i henhold til kontrakt må avmelding senest finne sted innen 1. juli for studier som starter opp på høsten og 1. desember for studier med oppstart over nyttår.

Opptaksvilkår

En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell bakgrunn ikke skal få stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som mangler praktisk erfaring anbefales å ta et innføringskurs, for eksempel "Kreativt maleri" som går over en helg eller 5 ganger, sommerskolen eller andre kurs som er egnet for nybegynnere. I tillegg legger vi vekt på at søkerne er motivert og ønsker at utdannelsen skal utgjøre noe mer enn en fritidssyssel.

Søknad om opptak/direkte opptak til 2. klasse – Høsten 2021/våren 2022 – Kun 2 ledige plasser på dagtid

I enkelte tilfeller innvilges direkteopptak til 2. klasse etter nærmere vurdering, og så fremt det er ledig plass. Ledige plasser på 2. året tildeles først og fremst elever som har vært i permisjon etter 1. året. Direkte opptak kan være aktuelt for elever som har gjennomført flere semester/trinnkurs ved skolen, eller som har gjennomført tilsvarende utdanning fra annet lærested. Teknisk ferdighet alene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for direkteopptak og anbefales heller ikke da undervisningen i 2. året bygger på fundamentet som blir lagt 1. året. Høsten 2021 har vi per nå noen få plasser på dagtid onsdag og torsdag og få plasser på helg.

For å vurderes for opptak til 2. klasse vil søkere bli bedt om å sende kort resymé samt 3-5 foto av arbeider til admin@nydalenkunstskolen.no. Søkere til direkte opptak til 2. året vil bli oppfordret til å delta på sommerskolen før høstsemesteret. Sommerskolen er av 2 ukers varighet i juli. Informasjon om og påmelding til sommerskolen her;

 

Merk; dersom kun er ledig plass i klasser med annen undervisningstid enn det som er foretrukket, kan det være lurt å søke en ledig plass og samtidig be om ventelisteplass i klassen med ønsket undervisningstid. Vi erfarer at det kan være elever som ønsker å bytte klasse etter undervisningsoppstart. De som er registrert i en annen klasse vil da få prioritert plass i den klassen som har foretrukket undervisningstid.

1A Dagklasse høsten 2021: Mandag og tirsdag med oppstart 23. august 2021. KUN FJERNUNDERVISNING - få plasser igjen

Tid: Mandag og tirsdag fra kl. 09:30-13:30 med undervisning.

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Birgit Røise

1B Dagklasse høsten 2021: Onsdag og torsdag med oppstart 25. august 2021- KUN 1 plass igjen

Tid: Onsdag og torsdag fra kl. 09:30-13:30 med undervisning. Kl. 13:30-16:00 ateliertid uten lærer.

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Hilde Honne Øvrebø

1F Dagklasse høsten 2021: Onsdag og torsdag med oppstart 25. august 2021. KUN FJERNUNDERVISNING - FULLT

Tid: Onsdag og torsdag fra kl. 09:30-13:30 med undervisning.

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Monica Bergnord

1C Kveldsklasse høsten 2021: Mandag og tirsdag med oppstart 23. august 2021 - KUN 2 plasser igjen

Tid: Mandag og tirsdag fra kl. 18:00-21:30 med undervisning. Ateliertid i uke 40 og uke 8

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Henriette Emilie Finne

1D Kveldsklasse høsten 2021: Onsdag og torsdag med oppstart 25. august 2021. KUN FJERNUNDERVISNING - FULLT

Tid: Onsdag og torsdag fra kl. 18:00-21:30 med undervisning.

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Birgit Røise

1P Helgeklasse høsten 2021: med oppstart fredag 27. august 2021 - 1 plass igjen

Tid: Fredag: 18-21:00. Lørdager og søndag: 10-17:00. Ateliertid uten lærer: 17-20:00

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Ingrid K. Bjørnaali

1O Helgeklasse høsten 2021: med oppstart fredag 20. august 2021 - Få plasser igjen

Tid: Fredag: 18-21:00. Lørdager og søndag: 10-17:00. Ateliertid uten lærer: 17-20:00

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Kristine Lund

1X Helgeklasse høsten 2021: med oppstart fredag 3 september 2021. KUN FJERNUNDERVISNING - FULLT

Tid: Fredag: 18-21:00. Lørdager og søndag: 10-17:00.

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Lærer:
Birgit Røise

2B Direkte opptak til 2.klasse på dagtid; onsdag og torsdag - Kun 2 plasser ledig

Tid: Dagtid: 2 dager 09:30-13:30. Ateliertid uten lærer etter undervisning

Pris: 19 500,- per semester. 2 500,- i adm gebyr 1. semester. Alt materiale inkl.

Søknad 2-årig Billedkunstutdanning

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert elev vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknad og ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med epost.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.